Ամուսնալուծությունների ազդեցությունը զարգացման սահմանափակ կարողություններով երեխաների վրա

Ամուսնալուծությունների ազդեցությունը զարգացման սահմանափակ կարողություններով երեխաների վրա

Ինչպես ցուց են տվել հատուկ հետազոտությունները, ծնողների ամուսնալուծությունը բացասական է  ազդում ինչպես առողջ,  այնպես էլ սահմանափակ կարողությոններով երեխայի հոգեկան զարգացման վրա:  Նրանց մոտ կարող է նկատվել արտահայտված հուզական խանգարումներ, դժվարություններ միջանձնզյին հարաբերություններում, երեխան կարող է ներփակվել ինքն  իր մեջ, բացասական վերաբերմունք ցուցաբերել շրջապատի նկատմամբ:  Հատկապես ծնողների ամուսնալուծությունը ցավագին են տանում քիչ արտահայտված մտավոր արատ ունեցող երեխաները: Տղաների ռեակցիան ամուսանալուծությանը ավելի ցավոտ է, քան աղջիկներինը:

Տղաները, որոնք մեծացել են անլիարժեք ընտանիքում դժվարությամբ են շփման մեջ մտնում հասակակիցների հետ, նրանք դժվարությամբ են յուրացնում տղամարդկանց բնորոշ դերերը, վարքի ձևերը:ն Ոչ լիարժեք ընտանիքներում բացի հոր բացակայությունից լինում են նաև խնդիրներ՝ նյութական դժվարություններ, ներընտանեկան շփման նեղ շրջան: Մայրը չունենալով տղամարդու աջակցություն, հաճախ լինում է հոգեբանորեն ճնշված, որն էլ արտահատվում է  երեխաների նկատմամաբ նրանց վերաբերմունքի մեջ:

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ СО ВЗРОСЛЫМ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ИНСТРУКЦИИ

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ СО ВЗРОСЛЫМ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ИНСТРУКЦИИ

Эмоциональное общение взрослого и ребенка возникает на ос-
нове совместных действий, которые должны сопровождаться при-
ветливой улыбкой и ласковым голосом. Взрослый должен ласково
прикоснуться к каждому малышу, погладить его, взять за руку и т. п. Читать далее

РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ В КОРРЕКЦИОННО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

 

РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ
В КОРРЕКЦИОННОВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Основной формой воздействия на ребенка в специальных до-
школьных учреждениях являются организованные занятия, в кото-
рых ведущая роль принадлежит взрослым. Занятия проводятся
учителем-дефектологом и воспитателями, которые составляют педа-
гогический коллектив группы. Содержание занятий определяется
«Программой воспитания и обучения умственно отсталых детей
дошкольного возраста». Читать далее

Գենետիկական մեթոդներ

Գենետիկական մեթոդներ

Կլինիկական պրակտիկայում կիրառվող գենետիկական մեթոդների թվին են դասվում՝ տոհմաբանական (գենեալոգիական), բջջաբանական (ցիտոգենետիկ), պոպուլյացիոն-վիճակագրական և երկվորյակային մեթոդները:

Տոհմաբանակ մեթոդ: Տոհմաբանական մեթոդը օգնում է ճշտել արատի ժառանգական բնույթը, որոշել արատի ժառանգման տեսակը, ուսումնասիրել տարբեր գենետիկական մարկերների հետ տվյալ արատի կախվածությունը:

Տոհմաբանական մեթոդը բաժանվում է երկու փուլի՝ տոհմաբանության կազմում և դրա գենետիկական վերլուծություն:

Տոհմածառը պետք է ընդգրկի չորս սերունդ, հնարավորին չափով ամբողջական լինի և ընդգրկի բոլոր տվյալները, որը կարող է կապված լինել ուսումնասիրվող հարցի հետ: Читать далее

ԽՈՐՀՐԴԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ

ԽՈՐՀՐԴԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ

 

Պետք է ստույգ հասկանալ, որ խորհուրդով մարդուն չես փոխի: Պետք է մեկընդմիշտ հրաժարվել այդ մոլորությունից: Խորդուրդն ու խորհրդատվությունը ունեն միանգամայն այլ նպատակներ: Խորհորդ կարող են տալ բոլորը, քանի որ այն չի վերաբերում անձի ինքնությանը: Այդ ժամանակ պետք չէ ոչ խորը հասկացում, ոչ էլ ապրումակցում: Խորհորդը կրում է մակերասային բնույթ, այն նման է միակողմանի երթևեկությանը: Իրական խորհրդատվությունըանցկացվում է շատ ավելի խորըմակարդակում և այն միշտ երկու մարդկանց փոխգործունեության արդյունք է: Читать далее

ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒՄ

ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒՄ

 

Եվ ահա այցելուի հետ կոնտատկը հաստատված է, ռապորտը հաստատված է և սկսվում է հանդիպման գլխավոր մասը՝ խստավանությունը, որի ժամանակ այցելուն ունենում է հնարավորություն ‹‹արտահայտվելու››: Դա խորհրդատվությունում և հոգեթերապիայում գլխավոր պահն է: Դրա նշանակությունը այնքան մեծ է, որ խորհրդատուները պետք է օրինակ վերցնեն հոգեթերապևտներից և այցելուին տրամադրել իրեենց հանդիպման 2/3 տրամադրել այցելուին խոստավություն համար: Читать далее

ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

Խորհրդատուի հնարավորությունները շատ շատ սահմանափակ են: Պետք չէ ակնկալել այցելուի անձի ամբողջական բացահայտմանը, չնայած դա չի էլ մտնում խորհրդատուի պարտայանությունների մեջ: Նրա համար ամենկարևորն այն է այցելուի պատմությունը օբյեկտիվ լսելն է, օգնել նրան <<խոստովանել >> և ուսումնասիրել իր խնդիրը բոլոր կողմերից: Երկրորդը օգնել հասկանալ իր անձի ձևավորման գործոնները,որոնք ծնել են քննարկվող խնդիրը և երորդ բացահայտել այն կապերը, որոնք թույլ են տալիս այցելուին նորովի նայել իրեն  և որոնց գիտակցումը կօգնի նրան հաղթահարել իր դժվարությունները: Որքան անփորձ է խորհրդատուն այնքան ավելի շատ ժամանակ է պետք հասկացնել խոստովանությանը և այնքան ավելի զգույշ ընտրել մեկնաբանման տարբերակը: Читать далее

Ապրումակցում` խորհրդատվական գործընթացի բանալի

Ապրումակցում` խորհրդատվական գործընթացի բանալի:

<<Ապրումակցում>> բառը առաջացել է հունարեն <<pathos>> /ուժեղ և խոր զգացում, մոտ տառապանքին/ բառից և <<em>> նախածանցից, որը նշանակում է ուղղվածություն դեպի ներքին: <<Ապրումակցումը>> այնպիսի խոր զգացում է, երբ ինչ- որ մեկը այնքան է տարվում մեկ ուրիշի ապրումներով, որ ժամանակավորապես նույնացնում է իրեն այդ մարդու հետ: Ապրումակցման այդ խորը և անբացատրելի գործընթացում էլ ի հայտ է գալիս փոխհասկացման երևույթը: Ընդհանրացնելով, մենք գալիս ենք այն եզրակացության, որ այցելուի ԷԳՈ-ն և հոգեթերապևտի հոգեբանական վիճակը կարող են ժամանակաորապես միահյուսվել, վերածվելով առանձին հոգեբանական ամբողջության: Читать далее

Հետազոտության մեթոդները կլինիկական տերատոլոգիայում

Հետազոտության մեթոդները կլինիկական տերատոլոգիայում

 

Հիմնական մեթոդը, որը հնարավորություն է տալիս բացահայտել զարգացման բնածին արատների էթոլոգիայի և պաթոգենեզի հիմնական առանձնահատկությունները, հանդիսանում է էքսպերիմենտալ մեթոդը: Այս մեթոդը վկայում է, որ մարդու և էքսպերիմենտալ կենդանինների մոտ արատների առաջացման ընդհանուր օրինաչափությունները նույն են:

Էքսպերիմենտալ տերատոլոգիայի հարցերին նվիրված են ինչպես հայրենական այնպես էլ օտարերկրյա գիտնականների բազմաթիվ հոդվածներ: Կլինիկական տերատոլոգիայում էքսպերիմենտալ մեթոդի կիրառումը սահմանափակ է: Читать далее

Ա. Բինեի, Դ. Վեկսլերի, Խ. Այզենկի ինտելեկտի տեսություններ

Ա. Բինեի, Դ. Վեկսլերի, Խ. Այզենկի ինտելեկտի տեսություններ

Ալֆրեդ Բինեն ֆրանսիացի հոգեբան է: Նա առաջին ինտելեկտուալ տեստերի հիմնադիրներից մեկն է:

Ի տարբերություն Գալտոնի, որը ինտելեկտը դիտում էր, ինչպես բնածին հոգեֆիզիոլոգիական ֆունկցիաների ամբողջություն, Բինեն այն համոզման է, որ շրջակա միջավայրը նույնպես որոշակի ազդեցություն ունի ճանաչողական զարգացման առանձնահատկությունների վրա: Այդ պատճառով Բինեի կողմից ինտելեկտուալ առանձնահատկությունները գնահատվում էին ոչ միայն որպես բնածին կազմավորված ճանաչողական ֆունկցիաներ, բայց նաև սոցիալական փորձի յուրացման մակարդակի վրա հիմնվելով ` իրազեկվածության, բառերի նշանակության իմացության, որոշ սոցիալական հմտությունների տիրապետում, բարոյական գնահատականների ունակություններ և այլն: Читать далее

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Կիսվիր ընկերներիդ հետЯндекс.Метрика